De Lachende Cavalier

Geschiedenis voor een breed publiek

BLOGBOEK

Herrezen heldin

Posted on February 24, 2010 at 5:36 PM

Het ware verhaal van het Leidens Ontzet. Gepubliceerd in Quest Historie, nr 1, 2010


Helden genoeg tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Meestal spelen de mannen de hoofdrol in die heldenverhalen. Maar waar zijn de heldinnen gebleven? Want die waren er namelijk wel!

 

Iedereen heeft het op school geleerd: de geuzen, die in naam van Willem van Oranje vele Hollandse steden wisten te bevrijden. Daarbij hoort het jaartal 1600, het jaar dat prins Maurits de slag bij Nieuwpoort won. En Frederik-Hendrik werd beroemd als de Stedendwinger omdat hij steden heroverde op de Spanjaarden.

Deze dappere mannen staan met hun daden in alle geschiedenisboeken over onze strijd tegen de Spanjaarden van 1568t ot 1648. Maar wie kan ook wat namen noemen van heldinnen uit deze tijd? Wie heeft er ooit gehoord van Magdalena Moons of Kenau Simonsdochter Hasselaar? Deze namen zijn op mysterieuze wijze in de anonimiteit verdwenen.


Veel verhalen over heldhaftige vrouwen zijn in de negentiende eeuw in de doofpot gestopt en zo langzaam vergeten. En waarom? Omdat de verhalen pas jaren na de gebeurtenis zijn opgeschreven. En juist het bewijs uit eerste hand was heel belangrijk geworden in de geschiedschrijving van de negentiende eeuw. Dat was er niet meer dus werden de verhalen afgedaan als mythes. Of als opschepperige verzinsels van latere familieleden. Neem bijvoorbeeld Magdalena Moons. Zij zou in 1574 de stad Leiden hebben gered van de ondergang. De opperbevelhebber van het Spaanse leger Francisco Valdez was namelijk verliefd op haar geworden. En zij zou  hem hebben overgehaald om de aanval op Leiden uit te stellen. Valdez deed wat Magdalena vroeg en door het uitstel konden de geuzen de stad bereiken en ‘ontzetten’. Deze bevrijding ging de geschiedenis in als Leidens Ontzet en wordt nog altijd groots gevierd op 3 oktober.


Pest breekt uit

Maar de officiële versie van deze gebeurtenis, zoals bekend uit de geschiedenisboeken, is een stuk minder romantisch. Tijdens de strijd voor onafhankelijkheid die duurde van 1568 tot 1648 (de Opstand of deTachtigjarige Oorlog), werd de stad Leiden belegerd door het Spaanse leger. Vanaf mei 1574 was de stad omsingeld en hermetisch afgesloten. Het voedsel raakte op en hongerige inwoners zochten overal naar restjes eten. Zelfs de ratten moesten het ontgelden en werden opgegeten. De burgers stierven bij bosjes en de pest brak uit. In deze noodtoestand wachtte Valdez rustig totdat de stad zich zou overgeven. Zonder voedselvoorraden zou Leiden het niet lang volhouden.


Ondertussen probeerde Leiden het moment van overgave zo lang mogelijk uit te stellen. Biddend tot God en vol vertrouwen in Willem van Oranje wachtte de stad op haar redding. Oranje had namelijk de dijken door laten steken, zodat de polders onder water zouden lopen. Vervolgens konden de geuzen met hun ondiepliggende schepen de stad onopgemerkt bereiken en zo de Spanjaarden verjagen. Maar tot hun grote spijt verstreek de zomer zonder dat het water steeg omdat de wind verkeerd stond.


De stad was aan het eind van haar Latijn, maar durfde zich niet over te geven uit angst voor Spaanse represailles. Uiteindelijk draaide dewind toch en liepen de polders onder water. De geuzenvloot was in aantocht en de bange Spaanse soldaten vluchtten hals over kop weg uit de stad. Toen geuzenleider Lodewijk van Boisot op 3 oktober 1574 Leiden binnenvoer, was er ing een velden of wegen een Spanjaard meer te bekennen. Leiden was weer vrij.

 

Valdez wordt verliefd

Maar er bestaat dus nog een variant op het verhaal. En daarin wordt Magdalena Moons als heldin bezongen en bejubeld. Tijdens de belegering van Leiden had Valdez zijn intrek genomen in Den Haag, de stad die hij in 1573 had ingenomen. Magdalena Moons woonde met haar moeder ook in de hofstad maar ze had ook familie in Leiden. Magdalena kwam uit een gegoede familie van hoge ambtenaren en had belangrijke vrienden. De Spaanse Valdez ontmoette Magdalena bij een van deze vrienden en hij was op slag verliefd. Zo verliefd dat hij haar kort daarna ten huwelijk vroeg, ondanks de te verwachten bezwaren van Magdalena’s familie. Valdez mocht dan een hoge militair zijn, hij bleef natuurlijk een Spanjaard en dus de vijand.


Maar de liefde bleek wederzijds en de twee bleven elkaar gewoon in het geheim ontmoeten. Maar toen Magdalena erachter kwam dat er plannen waren om Leiden aan te vallen, kwam ze in het verweer. Er woonden vrienden en familie van haar in de stad en ze smeekte Valdez om de aanval uit te stellen. Ze kon niet trouwen met de moordenaar van de mensen van wie ze hield. Valdez beloofde haar dit, maar stuitte op heftige protesten van zijn officieren. Het uitstel kwam er toch en werd de redding van Leiden. De polders liepen op dat moment onder water en door het uitstel wisten de geuzen de stad te bereiken voordat de Spanjaarden aan de bestorming konden beginnen. Valdez werd vervolgens door zijn mannen gevangen gezet vanwege het uitstellen van de aanval, maar later weer vrijgelaten. Vervolgens vertrok hij met Magdalena en enkele vrienden en familieleden naar Antwerpen. In huiselijke kring werd het huwelijk tussen de twee voltrokken. Stad gered en geliefden verenigd.

 

Historici willen bewijs

Maar wat is er nu waar van deze overlevering? Al sinds het beleg van Leiden doen geruchten de ronde over het verdachte gedrag van Valdez. Hij had Leiden op de knieën en deed vervolgens niets. Iets klopte iets niet aan het verhaal, daar waren de historici uit de negentiende eeuw het wel met elkaar over eens. Maar om daar nou een romantisch verhaal aan vast te knopen, dat vonden ze te ver gaan. Historici wilden bewijs zien uit bronnen uit die tijd en dat was nergens te vinden. Het verhaal dat de Spaanse opperbevelhebber Valdez een Haags liefje had, duikt pas in 1621 voor het eerst op in de boeken.


De geschiedschrijver Famianus Strada (1572-1649) ging nog een stap verder in zijn boek over de Opstand tegen Spanje. Dit boek uit 1632, De Bello Belgico, is vooral gebaseerd op Spaanse bronnen en staat nog steeds bekend als zeer betrouwbaar. Volgens Strada was Valdez hevig verliefd op een Haags meisje, dat hem had tegengehouden om Leiden aan te vallen. Later was hij met dit meisje getrouwd. Vanaf toen werd dit liefdesverhaal ook door andere schrijvers overgenomen. In een toneelstuk uit 1646 over Leidens Ontzet werd de Haagse geliefde van Valdez voor het eerst opgevoerd, maar heet ze Amalia. Deze Amalia bezocht Valdez in zijn legerkamp, smeekte hem Leiden te sparen en bleef daarna in zijn tent slapen.


Bij het zien van dit toneelstuk herkende de kleinzoon van Magdalena´s broer zijn oudtante in het verhaal. Deze achterneef, Jan Moons genaamd, was ervan overtuigd dat meer mensen zijn oudtante zouden herkennen. Hij wilde voorkomen dat haar naam zou worden bezoedeld en schreef daarom in 1659 twee brieven, waarvan de kopieën in zijn grote vriendenkring werden verspreid. Hierin legde hij uit dat Magdalena en Valdez netjes waren getrouwd in Antwerpen. Ze hadden zelfs twee kinderen gekregen die allebei jong waren overleden. Na de dood van Valdez in 1580 of 1581 was zijn oudtante hertrouwd in Rijswijk. Nu duidelijk geworden was met wie Valdez was getrouwd, werd haar naam overgenomen door schrijvers en schilders. Magdalena werd bekend en groeide uit tot de heldin van het Leidens Ontzet.

Een huwelijk tussen Valdez en Magdalena zou de beloftes van Valdez over Leiden een stuk aannemelijker maken maar de historici uit de negentiende eeuw konden hier geen hard bewijs voor vinden. Dus werd de rol van Magdalena definitief naar het rijk der fabelen verwezen en Jan Moons weggezet als leugenaar. Zo raakte de heldin van Leiden opnieuw in de vergetelheid.


Pas in 2007 kreeg dit verhaal een vervolg. Historica Els Kloek, die geïntrigeerd was door de mythe, publiceerde bewijsmateriaal van een huwelijk tussen Magdalena met Valdez. Toch leverde haar zoektocht in de archieven van Antwerpen, de stad waar het stel was getrouwd, niets op. Net als de historici uit de negentiende eeuw vond zij geen huwelijksakte of bewijs over de kinderen. Niet zo vreemd aangezien een groot deel van het Antwerpse archief in 1576 verloren is gegaan. Wat Kloek wel vond is een document uit 1610 over een juridisch conflict betreffende het weduwegeld van Magdalena. Zij was op dat moment getrouwd met haar derde man, Jurriaan van Lennep. Hij wilde geld zien van de familie van Magdalena’s tweede man, Willem de Bye, die overleden was. Bij het document zat een kopie van de huwelijkse voorwaarden uit 1597 van De Bye en Magdalena. Achter haar naam stonden nog enkele woorden, maar die waren doorgekrast.


Met moderne technologie, de Hyperspectral Imager, konden de onderliggende lagen tekst in het document weer leesbaar worden gemaakt. Na eeuwen onduidelijkheid kwam met dit onderzoek eindelijk de waarheid boven tafel. Achter de naam van Magdalena stond dat ze de weduwe was van Fransisco Valdez. Het bewijs was eindelijk geleverd. Maar waarom was het doorgekrast? Niemand die het weet. Vast staat dat de derde man van Magdalena een hoge pief was in het Nederlandse leger. Het kan zijn dat hij niet herinnerd wilde worden aan het Spaanse liefdesverleden van zijn vrouw.

 

KADERS:

 

Trots op de bedelnap

Leve de geuzen! De geuzen waren aanvankelijk een groep Nederlandse edelen die in 1566 een verbond sloot tegen het onderdrukkende Spaanse gezag. Deze edelen werden neerbuigend ‘gueux’ genoemd, bedelaars in het Frans. De geuzen waren juist trots op hun naam en de bedelnap werd één van hun symbolen. De groep verzetsmensen groeide uit tot een heel leger van verschillend allooi. Zo sloten politieke vluchtelingen maar ook misdadigers zich aan. De vloot van het verzetsleger werd gevormd door de watergeuzen. Hun leiders kregen kaperbrieven van Willem van Oranje. Hiermee hadden ze toestemming om vijandelijke schepen aan te vallen en hun goederen in te nemen. Door de hulp van de geuzen wist Willem van Oranje verschillende steden op Spanje te heroveren. De geuzenleiders hadden hun soldaten alleen niet altijd even goed in de hand. Zo werden na de verovering van Gorinchem alle priesters in de stad opgehangen en hun naakte lichamen verminkt. Logisch dat niet iedereen even blij was als de geuzenkreet klonk: ”In naam van Oranje, doe open die poort!”

 

Heldinnen van de Opstand

Nederland streed van 1568 tot 1648 tegen Spanje voor onafhankelijkheid. Ook vrouwen speelden daarbij een grote rol:

-Catharina Rose: De kapitein van de groep vrouwen tijdens het beleg van Sluis in 1587. De vrouwen bouwden verdedigingsbolwerken en vooral Catharina werd geroemd om haar moed tijdens de gevechten. Ze bleef iedereen maar opjuttenen wist van geen ophouden.

-Kenau Simonsdr. Hasselaer:  De aanvoerster van de vrouwen die in 1572 heel heldhaftig Haarlem verdedigden. Ze was voor de duvel niet bang dus ook niet voor de Spanjaarden. Haar naam leeft voort want iedereen weet wat een kenau is.

-Margaretha Copier: De heldin van de mislukte aanslag op Antwerpen in 1574. Zij wist enkele geuzen en hun leiders uit handen van de Spanjaarden te houden. Met gevaar voor eigen leven verstopte ze hen en tijdens een huiszoeking bleef ze koelbloedig.

-Trijn Rembrands: Als meisje van amper 16 jaar vocht ze met de meeste moed van alle vrouwen tijdens de belegering van Alkmaar in 1573.

 

Fransisco Valdez

Fransisco Valdez is bij ons vooral bekend als de Spaanse opperbevelhebber die in 1573 en 1574 de twee belegeringen van Leiden leidde. Maar hij was al sinds 1567 in ons land. Hij vocht met de troepen van de hertog van Alva ook mee bij de belegeringen van Haarlem (1573) en van Maastricht (1579). Naast militair was hij auteur en schreef hij enkele boeken over militaire zaken. Na het Leidens Ontzet trouwde hij met de Haagse Magdalena Moons. Ze kregen twee kinderen die jong stierven. Valdez overleed rond 1580.

 

Meer informatie:

-http://www.nwo.nl/NWOHome.nsf/pages/NWOA_77FESJ: hoe de weggekraste woorden weer leesbaar zijn geworden, toont de website van het NWO.

- http://www.3october.nl/default.asp?id=792: de website van de 3 October Veereniging Leiden.Magdalena Moons smeekt Fransisco Valdez om Leiden niet aan te vallen.

Door Simon Opzoomer, ong 1845. Bron: Rijksmuseum Amsterdam

 

Categories: Quest Historie, Oorlog, 16e eeuw

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

55 Comments

Reply RonaldArrak
11:41 AM on August 12, 2022 
????? ??????? ?????? ??????? https://bez-odezhdy.top/ ????? ?????? ?????? ??????? ??????????

img says...
https://bez-odezhdy.top/templates/bez-odezhdy/images/favicon.ico


url=http://users.atw.hu/team-axone/index.php?site=guestbook says...
10 ???????? ????? ??????? ?????????????

url=https://mehnetak.com/profile/ronaldglymn says...
????? ??????????? ????? ?????? ?????

url=https://www.conectnet.net/2017/10/30/lorem-ipsum-dolor-sit-a
met-enim/#comment-94363 says...

????? ???????????? ?? ?????

url=https://mercania.pe/estrategia-de-ventas-para-tu-negocio#comment-13290 says...
????? ?????? ???????????? ???????

url=http://mqostfd.webpin.com/?gb=1#top says...
???????????? ?????? ????? ??????

url=https://defiancecompany.com/forum/showthread.php?tid=2&pid=5
18#pid518 says...

??????? ?????? ????? ????

url=https://4k-travels.com/2021/02/17/hello-world/#comment-17345 says...
????? ???????????? ?????? ?????

url=https://www.msatheists.org/para-kazandiran-slot-oyunlari/#comment-3320 says...
???? ????? ????? ?????????? ?????

url=https://ayoikut.com/blog/2021/10/25/hello-world/#comment-7597 says...
????? ?????? ???????

url=https://kojihaya.blog.ss-blog.jp/2021-10-16-1?comment_succes
s=2022-08-12T20:44:22&time=1660304662 says...

????? ???????????? ? ??????????? ???????

b5d0_87
Reply Larryassem
11:23 PM on August 11, 2022 
Reply MichaelSloto
4:07 PM on August 11, 2022 
????? ???? ?????? https://erofotki.club/ ???????? ????? ???? ???????

img says...
https://erofotki.club/templates/erofotki/images/logo.png


url=https://www.witropatravel.com/bedankt-voor-uw-review/?id=116
25 says...

????? ??????? ?? ????????

url=http://raphaelperillat.com/blog-post.php?article=1 says...
????? ???? ???????

url=https://kapitanyimola.cafeblog.hu/page/36/?sharebyemailCimze
tt=k.ra.sov.ce.va.a%40gmail.com&sharebyemailFelado=k.ra.sov.ce.va
.a%40gmail.com&sharebyemailUzenet=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%
D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20
%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8
8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%
20%20https%3A%2F%2Ferofotki.club%2F%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0
%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B0%D
0%B9%D0%B7%20%20%20%5Bimg%5Dhttps%3A%2F%2Ferofotki.club%2Ftemplat
es%2Ferofotki%2Fimages%2Flogo.png%5B%2Fimg%5D%20%20%5Burl%3Dhttp%
3A%2F%2Fashkanshamlou.com%2Fproduct%2Fwoocommerce-learning%2Fcomm
ent-page-8985%2F%23comment-98111%5D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhachyogo.com%2Fpages%2F
3%2Fb_id%3D7%2Fr_id%3D1%2Ffid%3Dced57c143a66a9dd390da3cd120f6aca%
5D%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B
%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA%5B%2Furl%5D%5
Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fstophish.ru%2Ffraud%2Fview%2F59%5D%D0%BF%D0%B
E%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B0%D1%80%D0%
B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.designt
ripper.com%2F2012%2F10%2Fstay-domus-civita%2Fcomment-page-2448%2F
%23comment-7770077%5D%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B
5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%
B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%5B%2Furl%5D%5Burl%3D
https%3A%2F%2Felitevip-agency.com%2Four-services%2Fprivate-jet%2F
private__jet_in_israel%2F%23comment-42068%5D%D1%87%D0%B0%D1%81%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D
0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%
81%D0%B0%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2F2.myrikdesign.co.za%2F
2020%2F12%2F30%2Fhoney-they-shrunk-the-ugg-boot%2F%23comment-1364
4%5D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%
BA%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0
%BE%D1%82%D0%BE%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Ffragglerock30.c
om%2F2019%2F08%2F29%2Froad-trip-planning-map-your-trip%2F%23comme
nt-14883%5D%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1
%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%5B%2
Furl%5D%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dorsetcoastcottages.co.uk%2Fhell
o-world%2F%23comment-426%5D%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B
0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%
BE%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fjasonmintonrealty.com%2Fthe-
most-important-thing-a-buyer-can-do%2F%23comment-195786%5D%D0%BF%
D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B0
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D
0%BD%D0%BE%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhisakinako.blog.ss-b
log.jp%2F2022-07-26%3Fcomment_success%3D2022-08-08T19%3A30%3A46%2
6time%3D1659954646%5D%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%8
2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%
20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%5B%2Furl%5D%20876033
6%20&sharebyemailTitle=nyafkamacska&sharebyemailUrl=https%3A%2F%2
Fkapitanyimola.cafeblog.hu%2F2009%2F01%2F29%2Fnyafkamacska%2F&sha
reByEmailSendEmail=Elkuld says...

???? ???? ???????

url=https://reiwa-beautiful-shop.com/gramara-spats/#comment-1355 says...
???? ???? ??????

url=http://haiena-kidoutai.com/1527.html says...
???????? ???????? ???? ????

url=https://xn----etbdfen8abcav8i.xn--p1ai/viewtopic.php?t=10183
2 says...

???? ?????? ? ???? ?????

url=http://naturalspace.online/2020/07/01/hello-world/#comment-15882 says...
???????? ????? ??????? ????? ?????????

url=http://ultimate-inferno.co.uk/index.php/2019/10/07/hello-wor
ld/#comment-5986 says...

????? ???? ????? ?????

url=http://yangyuanyuan.com/index.php/archives/42/#comment-27932 says...
???? ??????????? ????

url=https://www.lobster-world.com/en/features/zugferd/#comment-10121 says...
???????? ???? ????

01b5d4_
Reply Eddiekit
3:36 PM on August 11, 2022 
??? ?? ????? ???? ???? ?????????? ? ?????????? ???? ?? ??? ?????, ? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?? ???????? ??????????? ? ??? ?? ????? ????? ??? ????????????? ? ????? ?????? ?????????? ??????????
??? ??? ????? ?????? ?? ???? ?????
url= says...
??? ?? ???? ??????

??? ?????????? ??????? ?? ?????? ????????? ???????? ? ??????? ??????????? ???????, ?? ? ??, ?? ????? ???????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ? ????????? ???????? ?????? ? ????.
???????? ?????????? ?? ??????? ???????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ?? ????? ??????????? https://www.youtube.com/watch?v=TnIsoSSKkwE
???? ????? ????? ????????? ????????? ? ?????? ?????, ? ?? ???????? ????? ?? ????? ?????????? ??????, ???? ???? ?? ?? ????? ??????? ? ??????????!
Reply Brucefoole
3:53 PM on August 10, 2022 
Binary options farm out traders profit from consequence fluctuations in multiple extensive markets, but it's important to be in sympathy with the risks and rewards of these disputatious and often-misunderstood financial instruments. Binary options influence confirm barely resemblance to accustomed options, featuring different payouts, fees, and risks, as well as a unrivalled liquidity nature and investment process https://corretoras-opcoes-binarias.com/
Reply Waybog
3:07 PM on August 10, 2022 
url=https://proxyspace.seo-hunter.com says...
????????? ?????? ????? ??????
Reply Geraldalbut
8:44 AM on August 10, 2022 
???????? ????? ??? ??????? https://fotosos.xyz/ ???? ???? ?????? ??? ???????????

img says...
https://fotosos.xyz/templates/fotosos/images/logo.png


url=http://dayroomstay.net/hello-world/#comment-64676 says...
???? ????? ???? ???? ????

url=http://cannabishempproducts.net/hello-world/#comment-9233 says...
???? ????? ???? ???????

url=https://boleznimatki.com/test/test-na-obschie-znaniya-proyti
-kotoryy-smogut-vsego-15-lyudey.html#comment-515916 says...

????? ???? ??????? ??? ??????

url=https://barnamalaonline.com/%e0%a4%87%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a
5%81%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a5%a4-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a
4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%a4%e0%a4%b9%e0%a4%95%e0%a5
%8b-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0-2/#comment-264676 says...

????? ???? ?? ??????

url=https://www.israelfamilytours.com/all-aboard-the-rocky-mount
aineer/#comment-168379 says...

????? ????? ???? ??????

url=https://quotoday.com/ram-dass-quotes/#comment-532 says...
???????? ????? ????? ????

url=http://precisionenterprise.com/remodel-20/#comment-72161 says...
???? ???????? ??????? ????

url=https://ryoukin.blog.ss-blog.jp/2020-02-16-1?comment_success
=2022-08-10T18:51:23&time=1660125083 says...

??????????? ???? ????

url=http://www.op-engine-news.com/forums/topic/%d1%84%d0%be%d1%8
2%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%83/ says...

???? ???? ????

url=http://myvirtualemployee.com.au/testimonials.php says...
???????? ????? ??????? ??????

349d3f8
Reply PercyheN
7:23 AM on August 10, 2022 
????? ??????? ??????? ???? ???? https://seksfotka.top/ ????? ???? 2020

img says...
https://seksfotka.top/templates/seksfotka/images/favicon.ico


url=http://manteleriaencuernavaca.mex.tl/?gb=1#top says...
????? ???? ????? ????

url=http://ronfast.ca/hello-world/#comment-6080 says...
????? ???? 90 ?????

url=https://message4humanity.com/?p=139#comment-39702 says...
???? ?????????? ???????? ????

url=https://alena-energy.com/chuan-doan-loi-ky-thuat-thuong-gap-
inverter-growatt/#comment-128234 says...

??????? ? ?????? ???????? ?????

url=https://www.fcsswe.se/hello-world#comment-12086 says...
???? ????? 80

url=https://www.awwindows.co.uk/2018/03/14/news-post-3/#comment-98143 says...
???? ???? ?????

url=http://stageraw.com/2016/12/27/judy-garland-live-at-the-acto
rs-studio/#comment-52266 says...

???????? ???? ????

url=http://marthaarredondoganoderma.mex.tl/?gb=1#top says...
????? ??????? ???????? ?????? ?????????

url=http://ugelchurcampa.gob.pe/2021/03/10/comunicado-n-003-2021
/#comment-43417 says...

???? ???? ????

url=http://ruswolf.ru/zapovednik_skazok/skaz_mudrogo_filina/ says...
????? ???? ???? ??????

c9e41cc
Reply Blakesidge
2:13 AM on August 9, 2022 
????? ???? ???? ????????? https://porno-kino.top/ ??????????? ????? ????

img says...
https://porno-kino.top/templates/porno-kino/images/favicon.ico


url=https://ysdf.jp/pages/3/b_id=7/r_id=1/fid=5c682016862c707912
460fb85d653d48 says...

????? ???? ?? ???????

url=https://bengalinewspaper.info/showthread.php?tid=149672&pid=
357300#pid357300 says...

????? ???? ???? ? ???

url=http://bx.lin98.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=2695&extra= says...
???? ?????? ????????? ??? ?????

url=https://help.sendmoney.jp/what-is-my-username-to-log-into-dc
om-app/#comment-6856 says...

???? ?????? ????????? ?????

url=http://scwrmxs.mblg.tv/namitan/entry/1116/#comments says...
??????? ???? ???? ?????

url=https://teexyz.com/uncategorized/hello-world/#comment-1055 says...
???? ????? ???? ????

url=https://freydanck.de/2018/10/01/wave-2018-tag-8-1/#comment-11229 says...
????????????? ????? ????

url=http://kuzcar.ru/tomsk/guestbook/ says...
??????????? ???? ? ????? ???????

url=https://oppb.webs.com/apps/blog/show/20028664-geology-of-new
-guinea/ says...

???????? ?????????? ????? ???? ??????

url=https://ka5569.blog.ss-blog.jp/2018-03-09?comment_success=20
22-08-09T09:10:59&time=1660003859 says...

????? ???? ??????

5d6_f21
Reply digital marketing pinue
12:06 AM on August 9, 2022 
url= says...
digital marketing services companies
Technology Tools is a quite proficient wont web site maturing and digital marketing company. We accept grown along with our clients. We are a proficiently known musician in the market-place, because we be conversant with our patron's want the best. In place of us, our clients be received b affect first and always. We possess solutions for the purpose all: unique, midget enterprise as coolly as significant corporate. Our consonant way of doing problem has helped us earn a slues of accolades. Our clients communicate for us. We secure a passion in what we do, and we do it the best.
Reply Alicetup
9:54 PM on August 8, 2022 
b says...
??????????????? ??????????? ?????

?????? ??????????? ??????? ?????? ??????


url=http://aif.ru/society/socstrah/kuda_sdavat_elektronnyy_bolni
chnyy says...

[img]https://i.ibb.co/tL3XsXm/83.jpg
/url says...
?????? ?????????? ???? ?????? ?????? ? ??????. ??????????? ??????? - ?????????? ?????. ?????? ?????????? ???? ? ?????? ??????: ????? ?????? ???? ??? ? ????? ????????. ?????????? ????????? ????? ?? ????? ? ??????? ??????-????????????. ?????????? ????? ?????? ??????. ??????????. ????????. ?????????????. ? ?????????. [url=http://spravki.trade/product/bolnichnyj-list-zadnim-chislom/
]?????????? ?????? ??????
b says...
?????????? ???? ?????????? ????????????? ????: ??????????? ??????????? ?????, ??? ?????? ??? ???????, ??????? ? ?????????????????? ????????, ?????????? ???? ????, ??????????? ??????? ? ??????, ?????? ??????? ?????, ??? ?????? ??????? ? ???????, ?????? ??????? ? ??????????????????


--------------------


?????? ??????????: ? ?????: https://www.hospitalmedicine.org/
Reply LloydDaf
11:38 PM on August 4, 2022 
Reply Karl
8:54 PM on August 4, 2022 
We are a very well respected Loyalty Escorts Company which provide escort companies in London smoking fetish escort
and the encompassing areas. We satisfaction our selves of having in our community probably the most beautiful and sexy escorts in London. There are all sorts of
escorts from which to choose so you can remainder assure you will discover what you
are looking for. All the Loyalty London Escorts happen to
be reliable and sophisticated, we have a signing up for
proses and we be sure that all are beautiful, smart and excitement to
be with. All photos are genuine and we've new Loyalty Girls joining
almost every day. All Loyalty Escorts are available
for in phone or out calls. Each of them have their very own apartments in main London where they are able to entertain you or they
will be happy to meet you at your hotel or a dinner time or for just about any event
you might like to attend! Like everybody, all girls will be always attempting to improve themselves therefore therefor they would be very happy
to hear your comments and feel. Atlanta divorce attorneys girls page, there
exists a review facility consequently feel free to give
your fed back again and show it with everybody else.
Reply Alicetup
10:26 PM on August 3, 2022 
b says...
??????????? ??????????

?????? ??????? ? ????????? ????????


url=http://kolacrb.ru/pacientam/poryadok-vydachi-listkov-netrudo
sposobnosti/ says...

[img]https://i.ibb.co/wwrmMGb/28.jpg
/url says...
?????????? ?????? ?????? ??????????????????. ?? ???????????, ??? ????????? ??????????? ??????? ? ??????? ?????? ???????, ?? ?? ????????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ???????? ?????????? ? ???????, ??????? ?????????? ????? ????? ??? ? ????????????? ??????????????. ? ?????????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????????. [url=http://spravki.trade/bolnichnyi-korolev/]?????????? ?? ???????????? ? ?????
b says...
??????? ? ?????????????????? ?? ????????????? ????: ??????????? ???????????, ?????? ??????? ????????, ??????? ? ??????? ?????? ?????? ??????, ?????? ?????????? ?????? ?????? ???????????, ????? ???????? ? ??????, ?????? ??????? ? ??????, ??? ?????? ??????? ? ???????, ?????????? ???? ?????? ??????????


--------------------


???????????? ?????: https://www.aapsus.org/
Reply buyaccountsOwext
4:06 PM on August 2, 2022 
Personally, I take an account here, a great store
????? ? ???? ??????? ???, ???????? ???????
url=https://epicgames24.com/product/akkaunt-5-skina-xbox-kopirov
at/ says...

?????? ??????? ???????
Reply TerryjiP
12:16 AM on August 1, 2022 
All of CBDistillery s products are sourced from non-GMO hemp that is grown in the United States. 20 Off Coupon HEALTHCANAL. Signature drink Ask your bartender to make you a Designer Spritz , with whatever flavour you fancy.
url=https://marijuanasaveslives.org/charlottes-web-hemp-seeds/ says...
charlottes web hemp seeds
Reply DashWslomb
10:40 AM on July 31, 2022 
???????????????? ?????? ?? ?????????????:
url=http://bystrovozvodimye-zdanija.ru/ says...
https://bystrovozvodimye-zdanija.ru
- ????????????? ? ???????? ????? ?? ??????????? ???? ? ?????? ? ????????????!
url=http://plus.gngjd.com/url?q=https://bystrovozvodimye-zdanija
-moskva.ru says...

http://plus.gngjd.com/url?q=https://bystrovozvodimye-zdanija-mos
kva.ru
Reply PeterHix
9:23 AM on July 31, 2022 
????? ?????? ???? ?????????? ???????? https://incest-porno.club/ ????? ?????? ???? ????????? ???????? ?????????

url=https://serruriermontreallocksmith.com/safe/halsco-depositor
y-safes/#comment-99812 says...

????? ?????? ??????

url=https://kapitanyimola.cafeblog.hu/page/36/?sharebyemailCimze
tt=a.gujzel%40gmail.com&sharebyemailFelado=a.gujzel%40gmail.com&s
harebyemailUzenet=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8
C%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%
80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D1
%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%20https%3A%2F%2Fincest-porno
.club%2F%20%20%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C
%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D
0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%
BA%20%20%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fkangujang.my.id%2Fartikel%2Faut
omotive%2Fcara-memilih-dashcam-yang-tepat-untuk-mobil-anda%2F%23c
omment-213388%5D%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%
D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%5B%2Furl%5D%5
Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fjerrykitten.com%2F2018%2F09%2F09%2Fhummingbir
d-enjoys-being-about-1-foot-from-my-camera%2F%23comment-56375%5D%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0
%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D
0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fme
rienn.eoldal.hu%2Fcikkek%2F2021-asztrologia-szemszogbol.html%23bl
ock-comments%5D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%8
6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%
D0%BE%D1%87%D1%8C%202020%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fochimu
ne.com%2Fpages%2F4%2Fb_id%3D23%2Fr_id%3D2%2Ffid%3D3314d282c98549b
74667d71589cdcaf4%5D%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B1%D0%B8%2
0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%
20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%
2F%2Fcigar.pk%2F10-things-every-cigar-smoker-should-know%2F%23com
ment-10263%5D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%
D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0
%BE%D1%87%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%5B%2Furl%5
D%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.theclayreport.com%2Ftealight%2F%23comm
ent-15387%5D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D
0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%
D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C%5B%2Furl
%5D%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fys169.com%2Fthread-815640-1-1.html%5D%D0
%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D
0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%
20%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fb4talent.com%2F2020%2F10%2F12%2
Fhallo-wereld%2F%23comment-2870%5D%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%
20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5
%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D1%83%5B%2Furl%5D%5Bur
l%3Dhttps%3A%2F%2Fboleznimatki.com%2Ftest%2Ftest-na-obschie-znani
ya-proyti-kotoryy-smogut-vsego-15-lyudey.html%23comment-400221%5D
%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D
1%82%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%
D0%BD%5B%2Furl%5D%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fswararahima.com%2F2018%2F
10%2F24%2Fmerayakan-seksualitas-perempuan%2F%23comment-3412%5D%D0
%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%
B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%5B%2Furl%5D
%209876033%20&sharebyemailTitle=nyafkamacska&sharebyemailUrl=http
s%3A%2F%2Fkapitanyimola.cafeblog.hu%2F2009%2F01%2F29%2Fnyafkamacs
ka%2F&shareByEmailSendEmail=Elkuld says...

????? ?????? hd ??????

url=http://mblg.tv/namitan/entry/1119/#comments says...
????? ?????? ??????????

url=https://www.blogsmonroe.com/can-you-buy-pumpkin-pie-spice-in
-australia/#comment-70600 says...

?????? ????? ????????? ??????????

url=http://men-horse-thousand.pornoautor.com/general-help/420272
1/3-d-trust?page=25#post-10295439 says...

?????? ?????? ????? ???????????

url=http://jake.whodaman.com.au/viewtopic.php?f=2&t=584 says...
????? ?????? ?????????? ?????

url=https://golden-army.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37843 says...
?????????? ??????? ????? ?????? ? ?????

url=http://www.halartec.com/jbcgi/board/?p=detail&code=board1&id
=2573&page=1&acode=&no=> says...

???????? ??????? ????? ????? ?????? ??????

url=http://sohovark.com/QandA.asp?SortID=19 says...
????? ??????? ?????? ???? ????

url=https://forum.nikoniarze.pl/threads/312438-%D1%85-%D1%84-%D0
%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-
%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B?p=4233847#post4233847 says...

? ? ?????? ????? ??????

2395c9e
Reply Davidnek
8:44 AM on July 31, 2022 
nerve pain remedy
url= https://xanax-no.yeshbe.com says...
https://xanax-no.yeshbe.com
herbal asthma remedies https://bedrijvenparkoostflakkee.nl/tramfr.html oxycodone drug abuse
Reply personal trainer salary in dubai
10:23 PM on July 30, 2022 
Greate post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by it.
Hi there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it
and individually suggest to my friends. I am confident they'll be benefited
from this website. https://tapas.io/FASDFWERF432ED4

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.