De Lachende Cavalier

Geschiedenis voor een breed publiek

BLOGBOEK

Herrezen heldin

Posted on February 24, 2010 at 5:36 PM

Het ware verhaal van het Leidens Ontzet. Gepubliceerd in Quest Historie, nr 1, 2010


Helden genoeg tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden. Meestal spelen de mannen de hoofdrol in die heldenverhalen. Maar waar zijn de heldinnen gebleven? Want die waren er namelijk wel!

 

Iedereen heeft het op school geleerd: de geuzen, die in naam van Willem van Oranje vele Hollandse steden wisten te bevrijden. Daarbij hoort het jaartal 1600, het jaar dat prins Maurits de slag bij Nieuwpoort won. En Frederik-Hendrik werd beroemd als de Stedendwinger omdat hij steden heroverde op de Spanjaarden.

Deze dappere mannen staan met hun daden in alle geschiedenisboeken over onze strijd tegen de Spanjaarden van 1568t ot 1648. Maar wie kan ook wat namen noemen van heldinnen uit deze tijd? Wie heeft er ooit gehoord van Magdalena Moons of Kenau Simonsdochter Hasselaar? Deze namen zijn op mysterieuze wijze in de anonimiteit verdwenen.


Veel verhalen over heldhaftige vrouwen zijn in de negentiende eeuw in de doofpot gestopt en zo langzaam vergeten. En waarom? Omdat de verhalen pas jaren na de gebeurtenis zijn opgeschreven. En juist het bewijs uit eerste hand was heel belangrijk geworden in de geschiedschrijving van de negentiende eeuw. Dat was er niet meer dus werden de verhalen afgedaan als mythes. Of als opschepperige verzinsels van latere familieleden. Neem bijvoorbeeld Magdalena Moons. Zij zou in 1574 de stad Leiden hebben gered van de ondergang. De opperbevelhebber van het Spaanse leger Francisco Valdez was namelijk verliefd op haar geworden. En zij zou  hem hebben overgehaald om de aanval op Leiden uit te stellen. Valdez deed wat Magdalena vroeg en door het uitstel konden de geuzen de stad bereiken en ‘ontzetten’. Deze bevrijding ging de geschiedenis in als Leidens Ontzet en wordt nog altijd groots gevierd op 3 oktober.


Pest breekt uit

Maar de officiële versie van deze gebeurtenis, zoals bekend uit de geschiedenisboeken, is een stuk minder romantisch. Tijdens de strijd voor onafhankelijkheid die duurde van 1568 tot 1648 (de Opstand of deTachtigjarige Oorlog), werd de stad Leiden belegerd door het Spaanse leger. Vanaf mei 1574 was de stad omsingeld en hermetisch afgesloten. Het voedsel raakte op en hongerige inwoners zochten overal naar restjes eten. Zelfs de ratten moesten het ontgelden en werden opgegeten. De burgers stierven bij bosjes en de pest brak uit. In deze noodtoestand wachtte Valdez rustig totdat de stad zich zou overgeven. Zonder voedselvoorraden zou Leiden het niet lang volhouden.


Ondertussen probeerde Leiden het moment van overgave zo lang mogelijk uit te stellen. Biddend tot God en vol vertrouwen in Willem van Oranje wachtte de stad op haar redding. Oranje had namelijk de dijken door laten steken, zodat de polders onder water zouden lopen. Vervolgens konden de geuzen met hun ondiepliggende schepen de stad onopgemerkt bereiken en zo de Spanjaarden verjagen. Maar tot hun grote spijt verstreek de zomer zonder dat het water steeg omdat de wind verkeerd stond.


De stad was aan het eind van haar Latijn, maar durfde zich niet over te geven uit angst voor Spaanse represailles. Uiteindelijk draaide dewind toch en liepen de polders onder water. De geuzenvloot was in aantocht en de bange Spaanse soldaten vluchtten hals over kop weg uit de stad. Toen geuzenleider Lodewijk van Boisot op 3 oktober 1574 Leiden binnenvoer, was er ing een velden of wegen een Spanjaard meer te bekennen. Leiden was weer vrij.

 

Valdez wordt verliefd

Maar er bestaat dus nog een variant op het verhaal. En daarin wordt Magdalena Moons als heldin bezongen en bejubeld. Tijdens de belegering van Leiden had Valdez zijn intrek genomen in Den Haag, de stad die hij in 1573 had ingenomen. Magdalena Moons woonde met haar moeder ook in de hofstad maar ze had ook familie in Leiden. Magdalena kwam uit een gegoede familie van hoge ambtenaren en had belangrijke vrienden. De Spaanse Valdez ontmoette Magdalena bij een van deze vrienden en hij was op slag verliefd. Zo verliefd dat hij haar kort daarna ten huwelijk vroeg, ondanks de te verwachten bezwaren van Magdalena’s familie. Valdez mocht dan een hoge militair zijn, hij bleef natuurlijk een Spanjaard en dus de vijand.


Maar de liefde bleek wederzijds en de twee bleven elkaar gewoon in het geheim ontmoeten. Maar toen Magdalena erachter kwam dat er plannen waren om Leiden aan te vallen, kwam ze in het verweer. Er woonden vrienden en familie van haar in de stad en ze smeekte Valdez om de aanval uit te stellen. Ze kon niet trouwen met de moordenaar van de mensen van wie ze hield. Valdez beloofde haar dit, maar stuitte op heftige protesten van zijn officieren. Het uitstel kwam er toch en werd de redding van Leiden. De polders liepen op dat moment onder water en door het uitstel wisten de geuzen de stad te bereiken voordat de Spanjaarden aan de bestorming konden beginnen. Valdez werd vervolgens door zijn mannen gevangen gezet vanwege het uitstellen van de aanval, maar later weer vrijgelaten. Vervolgens vertrok hij met Magdalena en enkele vrienden en familieleden naar Antwerpen. In huiselijke kring werd het huwelijk tussen de twee voltrokken. Stad gered en geliefden verenigd.

 

Historici willen bewijs

Maar wat is er nu waar van deze overlevering? Al sinds het beleg van Leiden doen geruchten de ronde over het verdachte gedrag van Valdez. Hij had Leiden op de knieën en deed vervolgens niets. Iets klopte iets niet aan het verhaal, daar waren de historici uit de negentiende eeuw het wel met elkaar over eens. Maar om daar nou een romantisch verhaal aan vast te knopen, dat vonden ze te ver gaan. Historici wilden bewijs zien uit bronnen uit die tijd en dat was nergens te vinden. Het verhaal dat de Spaanse opperbevelhebber Valdez een Haags liefje had, duikt pas in 1621 voor het eerst op in de boeken.


De geschiedschrijver Famianus Strada (1572-1649) ging nog een stap verder in zijn boek over de Opstand tegen Spanje. Dit boek uit 1632, De Bello Belgico, is vooral gebaseerd op Spaanse bronnen en staat nog steeds bekend als zeer betrouwbaar. Volgens Strada was Valdez hevig verliefd op een Haags meisje, dat hem had tegengehouden om Leiden aan te vallen. Later was hij met dit meisje getrouwd. Vanaf toen werd dit liefdesverhaal ook door andere schrijvers overgenomen. In een toneelstuk uit 1646 over Leidens Ontzet werd de Haagse geliefde van Valdez voor het eerst opgevoerd, maar heet ze Amalia. Deze Amalia bezocht Valdez in zijn legerkamp, smeekte hem Leiden te sparen en bleef daarna in zijn tent slapen.


Bij het zien van dit toneelstuk herkende de kleinzoon van Magdalena´s broer zijn oudtante in het verhaal. Deze achterneef, Jan Moons genaamd, was ervan overtuigd dat meer mensen zijn oudtante zouden herkennen. Hij wilde voorkomen dat haar naam zou worden bezoedeld en schreef daarom in 1659 twee brieven, waarvan de kopieën in zijn grote vriendenkring werden verspreid. Hierin legde hij uit dat Magdalena en Valdez netjes waren getrouwd in Antwerpen. Ze hadden zelfs twee kinderen gekregen die allebei jong waren overleden. Na de dood van Valdez in 1580 of 1581 was zijn oudtante hertrouwd in Rijswijk. Nu duidelijk geworden was met wie Valdez was getrouwd, werd haar naam overgenomen door schrijvers en schilders. Magdalena werd bekend en groeide uit tot de heldin van het Leidens Ontzet.

Een huwelijk tussen Valdez en Magdalena zou de beloftes van Valdez over Leiden een stuk aannemelijker maken maar de historici uit de negentiende eeuw konden hier geen hard bewijs voor vinden. Dus werd de rol van Magdalena definitief naar het rijk der fabelen verwezen en Jan Moons weggezet als leugenaar. Zo raakte de heldin van Leiden opnieuw in de vergetelheid.


Pas in 2007 kreeg dit verhaal een vervolg. Historica Els Kloek, die geïntrigeerd was door de mythe, publiceerde bewijsmateriaal van een huwelijk tussen Magdalena met Valdez. Toch leverde haar zoektocht in de archieven van Antwerpen, de stad waar het stel was getrouwd, niets op. Net als de historici uit de negentiende eeuw vond zij geen huwelijksakte of bewijs over de kinderen. Niet zo vreemd aangezien een groot deel van het Antwerpse archief in 1576 verloren is gegaan. Wat Kloek wel vond is een document uit 1610 over een juridisch conflict betreffende het weduwegeld van Magdalena. Zij was op dat moment getrouwd met haar derde man, Jurriaan van Lennep. Hij wilde geld zien van de familie van Magdalena’s tweede man, Willem de Bye, die overleden was. Bij het document zat een kopie van de huwelijkse voorwaarden uit 1597 van De Bye en Magdalena. Achter haar naam stonden nog enkele woorden, maar die waren doorgekrast.


Met moderne technologie, de Hyperspectral Imager, konden de onderliggende lagen tekst in het document weer leesbaar worden gemaakt. Na eeuwen onduidelijkheid kwam met dit onderzoek eindelijk de waarheid boven tafel. Achter de naam van Magdalena stond dat ze de weduwe was van Fransisco Valdez. Het bewijs was eindelijk geleverd. Maar waarom was het doorgekrast? Niemand die het weet. Vast staat dat de derde man van Magdalena een hoge pief was in het Nederlandse leger. Het kan zijn dat hij niet herinnerd wilde worden aan het Spaanse liefdesverleden van zijn vrouw.

 

KADERS:

 

Trots op de bedelnap

Leve de geuzen! De geuzen waren aanvankelijk een groep Nederlandse edelen die in 1566 een verbond sloot tegen het onderdrukkende Spaanse gezag. Deze edelen werden neerbuigend ‘gueux’ genoemd, bedelaars in het Frans. De geuzen waren juist trots op hun naam en de bedelnap werd één van hun symbolen. De groep verzetsmensen groeide uit tot een heel leger van verschillend allooi. Zo sloten politieke vluchtelingen maar ook misdadigers zich aan. De vloot van het verzetsleger werd gevormd door de watergeuzen. Hun leiders kregen kaperbrieven van Willem van Oranje. Hiermee hadden ze toestemming om vijandelijke schepen aan te vallen en hun goederen in te nemen. Door de hulp van de geuzen wist Willem van Oranje verschillende steden op Spanje te heroveren. De geuzenleiders hadden hun soldaten alleen niet altijd even goed in de hand. Zo werden na de verovering van Gorinchem alle priesters in de stad opgehangen en hun naakte lichamen verminkt. Logisch dat niet iedereen even blij was als de geuzenkreet klonk: ”In naam van Oranje, doe open die poort!”

 

Heldinnen van de Opstand

Nederland streed van 1568 tot 1648 tegen Spanje voor onafhankelijkheid. Ook vrouwen speelden daarbij een grote rol:

-Catharina Rose: De kapitein van de groep vrouwen tijdens het beleg van Sluis in 1587. De vrouwen bouwden verdedigingsbolwerken en vooral Catharina werd geroemd om haar moed tijdens de gevechten. Ze bleef iedereen maar opjuttenen wist van geen ophouden.

-Kenau Simonsdr. Hasselaer:  De aanvoerster van de vrouwen die in 1572 heel heldhaftig Haarlem verdedigden. Ze was voor de duvel niet bang dus ook niet voor de Spanjaarden. Haar naam leeft voort want iedereen weet wat een kenau is.

-Margaretha Copier: De heldin van de mislukte aanslag op Antwerpen in 1574. Zij wist enkele geuzen en hun leiders uit handen van de Spanjaarden te houden. Met gevaar voor eigen leven verstopte ze hen en tijdens een huiszoeking bleef ze koelbloedig.

-Trijn Rembrands: Als meisje van amper 16 jaar vocht ze met de meeste moed van alle vrouwen tijdens de belegering van Alkmaar in 1573.

 

Fransisco Valdez

Fransisco Valdez is bij ons vooral bekend als de Spaanse opperbevelhebber die in 1573 en 1574 de twee belegeringen van Leiden leidde. Maar hij was al sinds 1567 in ons land. Hij vocht met de troepen van de hertog van Alva ook mee bij de belegeringen van Haarlem (1573) en van Maastricht (1579). Naast militair was hij auteur en schreef hij enkele boeken over militaire zaken. Na het Leidens Ontzet trouwde hij met de Haagse Magdalena Moons. Ze kregen twee kinderen die jong stierven. Valdez overleed rond 1580.

 

Meer informatie:

-http://www.nwo.nl/NWOHome.nsf/pages/NWOA_77FESJ: hoe de weggekraste woorden weer leesbaar zijn geworden, toont de website van het NWO.

- http://www.3october.nl/default.asp?id=792: de website van de 3 October Veereniging Leiden.Magdalena Moons smeekt Fransisco Valdez om Leiden niet aan te vallen.

Door Simon Opzoomer, ong 1845. Bron: Rijksmuseum Amsterdam

 

Categories: Quest Historie, Oorlog, 16e eeuw

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

169 Comments

Reply etherRal
12:12 AM on October 4, 2022 
?????? ? ???? ?????? ? ???????
url=https://ok.ru/vsezaymyde/topic/155265448778539 says...
?????????? ? ????? ?? 5 ????? ????????? ????? ???? ?? ????? ??????


?????? ???? 0 ????????? ?? 30 ????
??? ??? ????? ??????
?????? ?????? ? ??????????

???????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ???? 100000
Reply Matthewseabe
4:41 PM on October 3, 2022 
???????? ??? ??????????? ????? ????? ?????? https://ebporno.xyz/ ????? ????? ???????? ?????? ????????? ?????????
url=https://ebporno.xyz/ says...
?????
???????????? ?? ???? ???????? ????? ?????

img says...
https://ebporno.xyz/picture/Latinskaia-medsestra-vynuzhdena-zhes
tko-trakhatsia-v-bolnitse.jpg


url=https://wiki.dailysocial.id/w/User:10.100.100.23 says...
???????? ??????? ????? ????? ??????

url=https://leystersabogados.es/2019/10/13/hello-world/#comment-5298 says...
????? ????? ?????? ????????????? ????????

url=https://visit-sochi.org/sochi-park/zmei/#comment-4683 says...
????? ????? ?????? ???????? ????????? ??????

url=http://www.chuvstva.info/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8
1-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d
1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%
bf%d0%be%d0%bb%d1%83/#comment-4265 says...

???????? ??????? ????? ????? ??? ???????????

url=http://61.7.235.19/webboard/viewtopic.php?f=2&t=371705 says...
???????? ????? ????? ??????? ????

url=https://iglowmedspa.com/product/brightening-facial-wash/#comment-5818 says...
???????? ??????????? ????? ????? ?????

url=https://korinaiojin.blog.ss-blog.jp/2010-06-12?comment_succe
ss=2022-10-03T19:53:40&time=1664794420 says...

????? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????????????

url=https://abhishekforums.com/showthread.php?tid=2116&pid=12959
#pid12959 says...

???? ????? ????? ??????

url=https://garagedoorrepairgloucesterma.com/2020/09/17/hello-wo
rld/#comment-21782 says...

???????? ????? ????? ??? ???????

url=https://folkmonkeys.com/2018/04/24/blog-image-post/#comment-76607 says...
????? ????? ?????? ???????? ??????

5c9e41c
Reply Sdvillgop
6:20 PM on October 2, 2022 
url=https://chimmed.ru/ says...
?????????????? ?????????

Tegs: ???????????? ????????? https://chimmed.ru/

u says...
?????? ??????

i says...
????????? ??????

b says...
???????????
Reply SergioEnfon
5:50 PM on October 2, 2022 
url=https://fortnitecodes.ru/novosti/page/2/ says...
??????? - ???????? 2 ?? 2 - FortniteCodes.ru

??????? - ???????? 2 ?? 2 - FortniteCodes.ru
Reply Xavier
10:05 AM on October 2, 2022 
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and
now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?

Thanks a lot!
how much money does milf hunter makes
http://kumhomaec.com/bbs/board.php?bo_table=25&wr_id=16905
http://www.forum.ru-board.com:9000/topic.cgi?forum=24&start=180&t
opic=2628
https://delachendecavalier.webs.com/apps/blog/show/2965406-herrez
en-heldin/
Reply Waybog
7:48 PM on September 30, 2022 
url=https://proxyspace.seo-hunter.com says...
lte space ??????
Reply Robertcar
12:55 PM on September 29, 2022 
? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ??????????, ??? ????????? ?????-????, ??? ??? ???? ??????? ?? ????????? ?????????? ???, ? ???? ??? ??? ?????? ??????? ????? ????? ?????????.
???? ??????????? ??????, ?? ????? ??????????? – ???? ???????? ?????? ????? ?? ????? ?????, ???? ????? ???????? ???????????? ??????????, ?? ?????-?? ??????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????????? ????? ??????? ???????. ???????? ???? ?????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????, ? ??? ????????? ??- ????????, ???????? ???????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ?????????? ?? ??????? ???????, ????? ??????, ??? ??? ??? ????????? ?? ??? ??????? ????????? ? Twittering ??? Facebook.
?? ???????? ??????????? ?? ????? ?? ?????????? ??????? ????????????? ??? ???????????, ?????? ??????????? ?????????????????? ???? ?????? ????????????? ?????????, ?? ??? ?????? ???????? ??? ???????? ???????? ???????? ?????.
??? ????? ?????-?????
??????? ??????????, ?????
url=https://www.wildberries.ru/catalog/57444002/detail.aspx says...
?????? ????? ???? 7
???? ?????????? ??????????????? ????. ?????????? ????????????? ????????, ??? ?? ????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????. ?? ??? ????? ??????? ????????, ??? ??????? ????? ???????, ?? ?? ? ?? ?????? ??-?????????? ?? ????????: ??? ?????????? ??????????????? ??????????? ? ??? ????? ????: ??????? ???????. ???? ?? ???????? ???????? ?????. ????? ? ??? ???? ??????? ??????? ??????????????? – ?????? ??? ???????, ????? ???????, ??????????? ????????? ?????-????? ?? ????? ? ???-??????. ? ??????? ????? ? ???? ???????? ???? ??????? ????? ???? ??????? ????? ?????? ?????????????, ???? ???????? ????? ???.
??? ????? ?????-?????
????, ?????????????? ???????? ??????????? ????? ???:
????????? ????? ? ????? ???? (???? ?????? ????? ???????,
url=https://www.wildberries.ru/catalog/57444002/detail.aspx says...
?????? ????? ???? 7
??? ?? ????!).
??????????? ? ??????? ? ????? ??????????. ??? ?? ??? ?????? ????, ?????? ?????? ????? ???? ??????? ??????? ??????, ??? ????? ??? ???????????, ?? ???????? ?????????, ?? ??????? ??????? ??? ???????. ????? ??????????? ???????? ????? ???????????? eSIM ?? ????? ??????????? ???? ??? SIM-?????, ??????? ??? ???? ?????????? ? ??????? ???????? ????????. ??? ???????? ??????-????? ????????? ? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???????? ????? ????????? ??????????? ???????? ????? ????????? ???? ??????????? ? ????? ????????? ???????? ?????? ?? ?????.
??????????? ? ????????? ?????????, ????????? ??????????? ??????, ?????? ?????????? ????????????, ?????????? ? ?????? ???????, ?? ??? ?????
?????????, ???????????, ?????????, ?????? ????? ??????????.
Reply Alannah
12:02 PM on September 29, 2022 
online viagra prescriptions viagra online kaufen holland where can i buy viagra with paypal
buy generic viagra cheap viagra online austria
Reply DanielprutS
5:41 AM on September 29, 2022 
{???????? ??????
Reply KevinHop
4:10 AM on September 29, 2022 
????? ???????? https://pornovsem.xyz/ ????? ????? ????????
url=https://pornovsem.xyz/ says...
?????
????? ????? ???? ? ????

img says...
https://pornovsem.xyz/picture/Borodatyi-zadral-pyshke-zhene-plat
e-i-vylizal-shmonku-pered-eblei-s-kamshotom.jpg


url=https://wayofliving.xyz/hatha-yoga-your-body-is-the-temple-o
f-god/#comment-5029 says...

????? ????? ?????? ? ???????

url=https://uk.optelec.com/newsletter-success/?r36_r1_r2_r1:u_u_
i_d=284f3b27-ba85-4030-83f2-a5dfc528b65b#footerform says...

????? ????? ????? ?????? ?????????

url=http://arther.joinbbs.net/viewthread.php?tid=103057&extra= says...
????? ?????? ???? ????

url=http://hitoyoshi-sfs.com/publics/index/5/b_id=9/r_id=1/fid=2
e197ef87a1905809194303689412834 says...

????? ????? ??????

url=http://xn--------jga2ks90afkafbi93bn534abas47u.ctfda.com/vie
wthread.php?tid=7118761&extra= says...

??????????? ????? ?????? ?????? ?????????

url=https://ugurxeber.com/?attachment_id=3317#comment-323 says...
????? ??????? ?????

url=http://totalchemindo.com/index.php/superbunda/pakaian-putih-
tetap-cemerlang/9 says...

????? ?????

url=https://umakichipeji.blog.ss-blog.jp/2016-06-13?comment_succ
ess=2022-09-29T09:48:19&time=1664412499 says...

????? ???? ? ??????

url=http://forlux-atyrau.kz/blog/avtomasla-v-atyrau-rolf-rolf-si
ntec-sintek-devon-kuttenkeulerkutenkuler-#comment_72199 says...

????? ?????? ??????? ???????? ??????

url=https://pikarin-akita.jp/publics/index/5/b_id=9/r_id=1/fid=b
293eeca5698e18b1cc37d001d69c59e says...

????? ?????? ?????? ????????? ? ???????????

41cca34
Reply PhillipVar
3:52 PM on September 28, 2022 
???????????? ?????? ??????? ?? ??????. ???????? – ??? ???????? ????????, ??????? ???????????? ??????????? ??????-?????? ?? ?????????? ???????. ??? ???????? ????????? ?? ????? ????? ????? ???????? ? ??????? ?????????? ???????????. ? 2020 ???? ? ??????? ????????? ????? ? ??????????? ???????? ??? ? ???????. ? ??? ? 2021 ???? ?? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??????????????? ???????? ?????????: ???? ??????? ?????????, ?????-????, ??????-??????, ???????????? ??????? ? ???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????????? ???????? ????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ? ??? ?? ?????.
url=http://forum.procapitalist.ru/showthread.php?p=42900#post42900 says...
http://forum.procapitalist.ru/showthread.php?p=42900#post42900
?????? ??????-?????? ?????? ???? ?????????????. ?????? ??? ?? ?????? ???? ???????, ??? ??? ????????? ? ???????. ???????? ?? ??, ??? ???? ????? ??????????, ??????? ?? ????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????, ???? ???????? ??????-??????, ??????? ???????? ??? ????????????? ???? ????????? VIP.
url=http://kladovka.forumkz.ru/viewtopic.php?id=14851#p19737 says...
http://kladovka.forumkz.ru/viewtopic.php?id=14851#p19737
?? ????????? ? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??????-??????. ??????? ? ????? ?????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ??????, ???????????? ??????-???? ? ???????? ???? ?? ???????? ??????, ??????? ??????? ????????, ?????????? ????, ?????? ?? ????? ? ?????. ?? ????? ?????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ???????, ??????? ???? ?????????????????? ??????-????, ?????????? ?? ?????????? ????????????.
url=http://forum.computest.ru/post/252157/#p252157 says...
http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=6439&MID=6
322&result=new#message6322
?? ??????? ???????????? ? ??????? ?????????????? ??????-??????, ????? ??????????, ? ????? ?? ??? ????? ????? ??????. ?? ??????????? ?? ?????, ????? ?? ????? ????? ??????? ? ?????????????? ?????? ? ????????, ???????? ?????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ????????.
url=https://njt.ru/forum/pm/folder3/message1241/ says...
https://njt.ru/forum/pm/folder3/message1241/
??? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????? ????? ???????. ?? ???????? ?????? ???????????, ????????????????? ? ??????????????? ??????-??????, ????????? ?????? ????? ?????????. ?? ???????????? ?????? ????? ??????????? ??????, ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ? ???????? ???? ??????????, ?????????, ?????????????? ? ???????????? ? ???? ??????????? ??????????? ????????. ??? ???????????, ??? ?? ?????? ?????? ????????? ? ??????? ? ??????? ????? ??? ?????-???? ????????.
url=http://dom-nam.ru/index.php/forum/drugie-postrojki-besedki-i
-td/13968-vybirajte-onlajn-kazino-po-rejtingu-ukrcasino#27528 says...

http://dom-nam.ru/index.php/forum/drugie-postrojki-besedki-i-td/
13968-vybirajte-onlajn-kazino-po-rejtingu-ukrcasino#27528
Reply PhillipVar
2:51 PM on September 28, 2022 
???????????? ?????? ??????? ?? ??????. ???????? – ??? ???????? ????????, ??????? ???????????? ??????????? ??????-?????? ?? ?????????? ???????. ??? ???????? ????????? ?? ????? ????? ????? ???????? ? ??????? ?????????? ???????????. ? 2020 ???? ? ??????? ????????? ????? ? ??????????? ???????? ??? ? ???????. ? ??? ? 2021 ???? ?? ?????????? ??????? ????????? ?????? ??????????????? ???????? ?????????: ???? ??????? ?????????, ?????-????, ??????-??????, ???????????? ??????? ? ???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????????????? ???????? ????????? ?? ?????????? ??????? ??????? ? ??? ?? ?????.
url=http://bezone.ru/node/227707 says...
http://bezone.ru/node/227707
?? ?????? ???? ???????, ??? ??????-?????? ????????????? ? ?????????, ???? ??? ???????????????. ??? ?? ??????, ??? ??? ?????? ??????????, ? ??????? ??? ????????, ?? ???? ?? ?????? ?????????, ?????????????? ?????? ??? ??????????, ?? ??????, ??? ?? ???????? ??? ???????? ????????.
url=http://www.sec31.ru/viewtopic.php?f=8&t=250935 says...
http://www.sec31.ru/viewtopic.php?f=8&t=250935
?? ????????? ? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??????-??????. ??????? ? ????? ?????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ??????, ???????????? ??????-???? ? ???????? ???? ?? ???????? ??????, ??????? ??????? ????????, ?????????? ????, ?????? ?? ????? ? ?????. ?? ????? ?????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ???????, ??????? ???? ?????????????????? ??????-????, ?????????? ?? ?????????? ????????????.
url=http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=6439&M
ID=6322&result=new#message6322 says...

http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=message&FID=2&TID=6439&MID=6
322&result=new#message6322
?? ??????? ???????????? ? ??????? ?????????????? ??????-??????, ????? ??????????, ? ????? ?? ??? ????? ????? ??????. ?? ??????????? ?? ?????, ????? ?? ????? ????? ??????? ? ?????????????? ?????? ? ????????, ???????? ?????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ????????.
url=https://njt.ru/forum/pm/folder3/message1241/ says...
https://njt.ru/forum/pm/folder3/message1241/
?? ????????? ?????? ?????? ? ?????????? ??????-?????? ??? ?????????? ???????. ???? ??????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ? ????? ????? ???????. ? ????? ???????? ???????????? ?????? ???????????, ????????????????? ? ??????????? ??????, ??????????? ?????? ??????????. ?? ????????????? ?????? ??????????? ??????, ??????? ???????????? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ? ??????????? ???? ??????????????, ?????????, ????????? ? ???????????? ? ???? ???????????? ??????
url=http://www.lada-4x4.net/showthread.php?p=6903#post6903 says...
http://www.lada-4x4.net/showthread.php?p=6903#post6903
?? ????????? ??? ?????? ????? ??????-??????, ???????????? ??????? ??????????, ???????? ? ????????????? ????. ???? ??????? ????????? ??????? ????? ??????, ??????? ????????, ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??????????????? ?????????. [url=http://sir.in.ua/viewtopic.php?pid=16796#p16796]http://sir.in.ua/viewtopic.php?pid=16796#p16796[/url
Reply PhillipVar
2:30 PM on September 28, 2022 
??? ????, ??? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?????? ????? ??????24, ?????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?? ??????????? ????? ?????? ??????. ????? ????????? ? ?????? «???????» ? ???????? ???????? ?????? ??????24 ??? ??????????. ?? ????? ????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?????? ??????, ??? ???????? ????? ????. ????? ??????? ????? ??? ???????? ? ?????? ????? ????? (????? ?????, ???? ???????? ? ?.?.). ??? ???????, ?????? ????????-??????? ?? ????? ????????, ? ??????????? ????? ?????????? — 50 ??????. ????????? ?????? ???????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ??????.
url=https://uznamania.ru/liczenzionnye-onlajn-kazino-v-ukraine.h
tmlhttps://uznamania.ru/liczenzionnye-onlajn-kazino-v-ukraine.htm
l says...

https://uznamania.ru/liczenzionnye-onlajn-kazino-v-ukraine.html
?????? ??????-?????? ?????? ???? ?????????????. ?????? ??? ?? ?????? ???? ???????, ??? ??? ????????? ? ???????. ???????? ?? ??, ??? ???? ????? ??????????, ??????? ?? ????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????, ???? ???????? ??????-??????, ??????? ???????? ??? ????????????? ???? ????????? VIP.
url=https://yalta.forumotion.me/t2-topic#2 says...
https://yalta.forumotion.me/t2-topic#2
?? ????????? ? ??????????? ?????? ????? ???????????? ??????-??????. ??????? ? ????? ?????? ???????????? ??? ??????????? ?????? ??????????? ??????, ???????????? ??????-???? ? ???????? ???? ?? ???????? ??????, ??????? ??????? ????????, ?????????? ????, ?????? ?? ????? ? ?????. ?? ????? ?????????? ?????? ????????? ??? ????????????? ???????, ??????? ???? ?????????????????? ??????-????, ?????????? ?? ?????????? ????????????.
url=https://alupka.forum2x2.ru/t4445-topic#15200 says...
https://alupka.forum2x2.ru/t4445-topic#15200
??? ????? ??????-?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??? ????. ?? ???????, ??? ?? ???????????? ???????? ??????-?????? ? ???????? ???????? ????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????? ? ????????????? ??????????? ????????????. ??? ?????? ? ????? ???????????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ? ?????????? ??????.
url=https://jackroy.tourister.ru/blog/20341 says...
https://jackroy.tourister.ru/blog/20341
?? ????????? ?????? ?????? ? ?????????? ??????-?????? ??? ?????????? ???????. ???? ??????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ? ????? ????? ???????. ? ????? ???????? ???????????? ?????? ???????????, ????????????????? ? ??????????? ??????, ??????????? ?????? ??????????. ?? ????????????? ?????? ??????????? ??????, ??????? ???????????? ???????? ??????? ?? ???????? ????? ? ??????????? ???? ??????????????, ?????????, ????????? ? ???????????? ? ???? ???????????? ??????
url=http://producm.ru/forum/messages/forum4/topic19842/message34
979/?result=new#message34979 says...

http://producm.ru/forum/messages/forum4/topic19842/message34979/
?result=new#message34979
? Ukrcasino ?? ????????? ???????????? ????????????? ????? ??? ???? ????? ???????????? ? ??????. ?? ??????? ?? ??? ? ??????? ?? ???????????? — ? ??? ???? ?????? ?????. ???? ??????? ????????? ??????? ???????? ??? ???, ????? ?? ????????????? ?????? ????? ?????????? ? ???????? ??????-??????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ?????????? ?? ???? ??????????????? ??????????. [url=http://lanvitravel.ru/forums/topic/top-luchshih-kazino-na-gr
ivny]http://lanvitravel.ru/forums/topic/top-luchshih-kazino-na-gr
ivny[/url
Reply PhillipVar
12:59 PM on September 28, 2022 
???????, ??????? ?????? ???????? ????, ?? ??????? ???????? ??????. ??-??????, ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ????. ??? ???????, ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ????????? ????????? ??? ?????? ? ?????????. ??-??????, ??????????? ??????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????. ????? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ?????? ??????. ?-???????, ????????? ????? ???????? ??????-?????? ? ??????? ?????? ????????.
url=https://finizum.ru/blogs/ukrcasino/ says...
https://finizum.ru/blogs/ukrcasino/
?????????, ??? ??????, ??????? ?? ?????????, ????????????? ? ????????????, ?????? ???? ?????? ?????. ?????, ???????????? ?????????? ????????, ????? ????? ???????? ?? ????????? ??????? ?? ????? ????, ??????? ?????????? ?? ???????? ????? ??????, ???????? ?? ???????? ????? ?????????????? ? ???????????? ????? ??????????. ???? ??? ????? ?? ??????, ????????, ? ???? ??????????? ??????.
url=http://www.jfresh.org/blogs/blog/26010.html says...
http://www.jfresh.org/blogs/blog/26010.html
??? ???? ?????? ????? ?????? ??????-?????? ? ????. ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ????????????? ??????? ?????, ??????? ?? ????? ?????????????? ? ????????? ?? ????????????, ???????????? ? ?????????? ?????????????.
url=http://riverbp.net/blog/?page=blog&blog=ukrcasino says...
http://riverbp.net/blog/?page=blog&blog=ukrcasino
?? ??????? ???????????? ? ??????? ?????????????? ??????-??????, ????? ??????????, ? ????? ?? ??? ????? ????? ??????. ?? ??????????? ?? ?????, ????? ?? ????? ????? ??????? ? ?????????????? ?????? ? ????????, ???????? ?????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ????????.
url=http://heating-shop.ru/club/ says...
http://heating-shop.ru/club/
???? ??????? ?? ???????? ?????? ??????? ????????? ??????-??????, ? ?????????? ???? ?? ????????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? ?? ?????? ?????? ? ???????? ????????. ?? ??????????? ?????? ????????????? ??????? ????? ? ????? ??????? ?????????, ??????? ??????????????? ????, ?????????, ????????? ? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ????????.
url=https://xn----7sbabcvhts2dzbh.xn--p1ai/people/user/628/forum
/message/1/1/#message1 says...

https://xn----7sbabcvhts2dzbh.xn--p1ai/people/user/628/forum/mes
sage/1/1/#message1
?? ????????? ??? ?????? ????? ??????-??????, ???????????? ??????? ??????????, ???????? ? ????????????? ????. ???? ??????? ????????? ??????? ????? ??????, ??????? ????????, ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??????????????? ?????????. [url=http://samaramed.ru/forum/health/topic_27911.html]http://sam
aramed.ru/forum/health/topic_27911.html[/url
Reply PhillipVar
12:27 PM on September 28, 2022 
???????, ??????? ?????? ???????? ????, ?? ??????? ???????? ??????. ??-??????, ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ????. ??? ???????, ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ????????? ????????? ??? ?????? ? ?????????. ??-??????, ??????????? ??????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????. ????? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ?????? ??????. ?-???????, ????????? ????? ???????? ??????-?????? ? ??????? ?????? ????????.
url=http://moskwa.zbord.ru/viewtopic.php?p=5354#5354 says...
http://moskwa.zbord.ru/viewtopic.php?p=5354#5354
?? ?????? ???? ???????, ??? ??????-?????? ????????????? ? ?????????, ???? ??? ???????????????. ??? ?? ??????, ??? ??? ?????? ??????????, ? ??????? ??? ????????, ?? ???? ?? ?????? ?????????, ?????????????? ?????? ??? ??????????, ?? ??????, ??? ?? ???????? ??? ???????? ????????.
url=http://srkians.getbb.org/viewtopic.php?f=69&t=6517 says...
http://srkians.getbb.org/viewtopic.php?f=69&t=6517
??? ???? ?????? ????? ?????? ??????-?????? ? ????. ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ????????????? ??????? ?????, ??????? ?? ????? ?????????????? ? ????????? ?? ????????????, ???????????? ? ?????????? ?????????????.
url=http://moscovy.4adm.ru/viewtopic.php?f=3&t=12608 says...
http://moscovy.4adm.ru/viewtopic.php?f=3&t=12608
?? ??????? ???????????? ? ??????? ?????????????? ??????-??????, ????? ??????????, ? ????? ?? ??? ????? ????? ??????. ?? ??????????? ?? ?????, ????? ?? ????? ????? ??????? ? ?????????????? ?????? ? ????????, ???????? ?????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ????????.
url=https://club4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=69562 says...
https://club4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=69562
?? ????????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????-??????. ???? ???????? ??????????? ??? ??????????, ????? ???????????? ??? ?????? ?????? ??????, ??????? ?? ?????? ?????????? ?????????????? ????, ?? ? ????????? ??? ?????? ? ??? ???? ? ?????? ????????????. ??????? Ukrcasino ?????? ??????? ?????, ??? ?????? ????? ?? ????? ???, ??? ??????, ??? ????? ??????; ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????????, ? ??????? ???????????, ??? ???????? ?????? ????, ????? ???? ???????? ? ??? ?????? ? ????? ?????? ??????.
url=http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=10&t=54596 says...
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=10&t=54596
???????? ???? ?????? ????????? ?? ???? ???? ??? ????? ???, ? ???? ???? ????? ??????. ??? ?????????, ?????? ? ????????? ??? ?????? ? ?????? ????, ?? ?????? ?? ????. ?????? ????? ????????????? ????????????? ????????, ??????? ??? ????? ???????????? ??????? ?????????? ????? ??? ????. ??????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ??????-??????! [url=http://oren.kabb.ru/viewtopic.php?f=19&t=10582]http://oren.k
abb.ru/viewtopic.php?f=19&t=10582[/url
Reply PhillipVar
12:02 PM on September 28, 2022 
???????, ??????? ?????? ???????? ????, ?? ??????? ???????? ??????. ??-??????, ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ????. ??? ???????, ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ????????? ????????? ??? ?????? ? ?????????. ??-??????, ??????????? ??????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????. ????? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ?????? ??????. ?-???????, ????????? ????? ???????? ??????-?????? ? ??????? ?????? ????????.
url=http://itw.fludilka.su/viewtopic.php?id=434#p2518 says...
http://itw.fludilka.su/viewtopic.php?id=434#p2518
??????-?????? — ??? ?????? ?????, ????? ??????? ???????? ????? ? ???????? ???????????? ??????. ? ????? ??????, ?? ????????????? ?? ?????? ?????????? ? ????????? ???? ?? ???????????? ???? ? ????? ????? ??? ? ????. ??? ?? ?????, ?? ?????? ?????????, ??? ??????, ??????? ?? ?????????, ?????????????.
url=https://sovetushka.forum2x2.ru/t17607-topic#45407 says...
https://sovetushka.forum2x2.ru/t17607-topic#45407
?? ????????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????-??????. ?? ????????????? ? ????????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ????? ???????, ???????????? ?????? ? ???????? ???-????? ??? ?????? ????????.
url=http://kvartal8b.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=8666 says...
http://kvartal8b.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=8666
???????, ??? ???? ?????? ????????? ?????????! ? ?? ????????? ??? ??? ????? ?????, ??????? ????????????? ????? ????????????. ?? ???????? ? ??????? ????? ?? ???????? ??????, ? ????? ????????? ?? ?? ?????? ?????, ?? ??????? ?? ??? ? ???????? ??????. ? ??? ?? ????????? ??????? ? ??????? ????, ??? ??? ????? ?? ????? ?????.
url=https://salda.ws/f/topic.php?f=5&t=40806 says...
https://salda.ws/f/topic.php?f=5&t=40806
??? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????? ????? ???????. ?? ???????? ?????? ???????????, ????????????????? ? ??????????????? ??????-??????, ????????? ?????? ????? ?????????. ?? ???????????? ?????? ????? ??????????? ??????, ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ? ???????? ???? ??????????, ?????????, ?????????????? ? ???????????? ? ???? ??????????? ??????????? ????????. ??? ???????????, ??? ?? ?????? ?????? ????????? ? ??????? ? ??????? ????? ??? ?????-???? ????????.
url=http://jeep.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=2894 says...
http://jeep.getbb.ru/viewtopic.php?f=6&t=2894
?? ??????? ?????? ??????-?????? ? ???????, ? ??? ????? ??, ??????? ???????????? ???????????? ?? ??????? ???????. ???? ??????? ????????? ??????? ????? ??????, ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ????? ????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ? ?????? ??????????? ? ???? ???????????? ??????-??????. [url=http://pirat.iboards.ru/viewtopic.php?f=20&t=5375]http://pir
at.iboards.ru/viewtopic.php?f=20&t=5375[/url
Reply PhillipVar
11:12 AM on September 28, 2022 
??? ????, ??? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?????? ????? ??????24, ?????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?? ??????????? ????? ?????? ??????. ????? ????????? ? ?????? «???????» ? ???????? ???????? ?????? ??????24 ??? ??????????. ?? ????? ????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?????? ??????, ??? ???????? ????? ????. ????? ??????? ????? ??? ???????? ? ?????? ????? ????? (????? ?????, ???? ???????? ? ?.?.). ??? ???????, ?????? ????????-??????? ?? ????? ????????, ? ??????????? ????? ?????????? — 50 ??????. ????????? ?????? ???????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ??????.
url=http://sladaukraina.forumex.ru/viewtopic.php?f=3&t=1053&p=17
737#p17737 says...

http://sladaukraina.forumex.ru/viewtopic.php?f=3&t=1053&p=17737#p17737
??? ?????? ??????-?????? ????? ????????. ??? ????????, ??? ??? ????????????? ???????????? ???????? ? ???????????, ??? ?? ??????? ? ???????? ???? ? ?????????? ?????. ?? ??? ??????????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????????, ?? ????????? ?????? ???.
url=http://klubstanichnik.forumex.ru/viewtopic.php?f=20&t=2188 says...
http://klubstanichnik.forumex.ru/viewtopic.php?f=20&t=2188
?? ????????? ????????????? ????????????? ??????? ?????? ?????? ???? ??????-??????. ?? ????????????? ? ????????? ?????? ????????????? ?????????? ??? ????? ???????, ???????????? ?????? ? ???????? ???-????? ??? ?????? ????????.
url=http://hmv2.homment.com/1tg3ZrANX9CySWWaKR1f says...
http://hmv2.homment.com/1tg3ZrANX9CySWWaKR1f
??? ????? ??????-?????? ???????? ?????? ?????? ?????? ??? ????. ?? ???????, ??? ?? ???????????? ???????? ??????-?????? ? ???????? ???????? ????????? ????????, ???????? ????????? ? ??????? ? ????????????? ??????????? ????????????. ??? ?????? ? ????? ???????????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ? ?????????? ??????.
url=https://xn----etbdfen8abcav8i.xn--p1ai/viewtopic.php?t=11758
4&sid=26df7c03b85927701129f3817e5915ad says...

https://xn----etbdfen8abcav8i.xn--p1ai/viewtopic.php?t=117584&si
d=26df7c03b85927701129f3817e5915ad
?? ????????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????-??????. ???? ???????? ??????????? ??? ??????????, ????? ???????????? ??? ?????? ?????? ??????, ??????? ?? ?????? ?????????? ?????????????? ????, ?? ? ????????? ??? ?????? ? ??? ???? ? ?????? ????????????. ??????? Ukrcasino ?????? ??????? ?????, ??? ?????? ????? ?? ????? ???, ??? ??????, ??? ????? ??????; ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????????, ? ??????? ???????????, ??? ???????? ?????? ????, ????? ???? ???????? ? ??? ?????? ? ????? ?????? ??????.
url=http://parameterplus.4admins.ru/viewtopic.php?f=15&t=6119 says...
http://parameterplus.4admins.ru/viewtopic.php?f=15&t=6119
?? ??????? ?????? ??????-?????? ? ???????, ? ??? ????? ??, ??????? ???????????? ???????????? ?? ??????? ???????. ???? ??????? ????????? ??????? ????? ??????, ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ????? ????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ? ?????? ??????????? ? ???? ???????????? ??????-??????.
url=http://bike.by/forum/viewtopic.php?f=84&t=15067 says...
http://bike.by/forum/viewtopic.php?f=84&t=15067
Reply PhillipVar
10:49 AM on September 28, 2022 
??? ????, ??? ?? ??????? ??????? ? ?????? ?????? ????? ??????24, ?????? ???????????? ?????? ?????????????????? ?? ??????????? ????? ?????? ??????. ????? ????????? ? ?????? «???????» ? ???????? ???????? ?????? ??????24 ??? ??????????. ?? ????? ????? ???? ??????????? ?????? ?????? ?????? ??????, ??? ???????? ????? ????. ????? ??????? ????? ??? ???????? ? ?????? ????? ????? (????? ?????, ???? ???????? ? ?.?.). ??? ???????, ?????? ????????-??????? ?? ????? ????????, ? ??????????? ????? ?????????? — 50 ??????. ????????? ?????? ???????? ????????? ? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ??????.
url=http://www.extreme-centre.com/bin/kak_vubrat_luchshie_kazino
_v_ukraine_ukrcasino.html says...

http://www.extreme-centre.com/bin/kak_vubrat_luchshie_kazino_v_u
kraine_ukrcasino.html
??? ?????? ??????-?????? ????? ????????. ??? ????????, ??? ??? ????????????? ???????????? ???????? ? ???????????, ??? ?? ??????? ? ???????? ???? ? ?????????? ?????. ?? ??? ??????????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????????, ?? ????????? ?????? ???.
url=http://www.bugdesign.com.ua/content/files/kak_vubrat_onlayn_
kazino_v_ukraine_ukrcasino_7.html says...

http://www.bugdesign.com.ua/content/files/kak_vubrat_onlayn_kazi
no_v_ukraine_ukrcasino_7.html
?? ????????????? ? ????????? ?????? ?????? ????? ??????-????????? ??? ??????? ? ???????. ??????????? ???? ?????? ? ????? ??????? ????????? ??? ?????????? ??? ??????????? ??????, ????? ?????? ? ???? ?? ???????? ??????, ??????? ??????? ????????, ?????????? ????, ?????? ?? ????? ? ?????. ?? ????? ?????????? ?????????? ???????????? ? ?????? ??? ????????????? ???????, ??????? ???? ???????????? ??????-???? ??? ????? ?????????? ????????????.
url=https://modding.kh.ua/img/pages/kak_vubrat_kazino_v_ukraine_
ukrcasino_5.html says...

https://modding.kh.ua/img/pages/kak_vubrat_kazino_v_ukraine_ukrc
asino_5.html
? ????? ??????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?????? ????? ??????????, ???????? ? ??????????????? ??????-??????. ?? ???????, ??? ?? ???????????? ???????? ??????-?????? ? ???????? ?????????? ????????, ??????? ??????? ??????? ? ??????? ? ????????????? ??????? ??????????? ????????????. ??? ?????? ?? ?????????? ??? ?????? ?????? ???????????? ?????? ? ??????? ?????????, ??????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ? ?????? ???????.
url=http://vidpochynok.net/inc/cli/kak_vubrat_kazino_v_ukraine_n
ovichku_ukrcasino.html says...

http://vidpochynok.net/inc/cli/kak_vubrat_kazino_v_ukraine_novic
hku_ukrcasino.html
?? ????????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ? ??????? ?????? ?????? ????????? ??????-??????. ???? ???????? ??????????? ??? ??????????, ????? ???????????? ??? ?????? ?????? ??????, ??????? ?? ?????? ?????????? ?????????????? ????, ?? ? ????????? ??? ?????? ? ??? ???? ? ?????? ????????????. ??????? Ukrcasino ?????? ??????? ?????, ??? ?????? ????? ?? ????? ???, ??? ??????, ??? ????? ??????; ?????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????????, ? ??????? ???????????, ??? ???????? ?????? ????, ????? ???? ???????? ? ??? ?????? ? ????? ?????? ??????.
url=https://www.pinta.kiev.ua/wp-content/pages/kak_pravilno_vubr
at_onlayn_kazino__9.html says...

https://www.pinta.kiev.ua/wp-content/pages/kak_pravilno_vubrat_o
nlayn_kazino__9.html
Reply AnthonyVor
9:24 AM on September 28, 2022 
?????, ? ?????? ???? ?????
_________________
idman m?rcl?ri 1 il? 5 aras?nda,
url=http://az.onlinerealmoneygame.xyz/169.html says...
bukmekerl?rd? surebet forumlar?
, slot ma??nlar? bitcoin üçün oynay?r
Reply PhillipVar
2:46 PM on September 27, 2022 
???????, ??????? ?????? ???????? ????, ?? ??????? ???????? ??????. ??-??????, ?????????? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ????. ??? ???????, ???????? ????????? ?? ??????????? ????? ????????? ????????? ??? ?????? ? ?????????. ??-??????, ??????????? ??????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????. ????? ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ?????????? ??????? ???????? ? ?????? ??????. ?-???????, ????????? ????? ???????? ??????-?????? ? ??????? ?????? ????????.
url=http://bmaster.com.ua/cont/pages/kak_vubrat_onlayn_kazino_uk
rcasino_2.html says...

http://bmaster.com.ua/cont/pages/kak_vubrat_onlayn_kazino_ukrcas
ino_2.html
??? ?????? ??????-?????? ????? ????????. ??? ????????, ??? ??? ????????????? ???????????? ???????? ? ???????????, ??? ?? ??????? ? ???????? ???? ? ?????????? ?????. ?? ??? ??????????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ??? ????????, ?? ????????? ?????? ???.
url=https://noksfilm.com.ua/wp-includes/wkl/kak_vubrat_nadezghno
e_onlayn_kazino_v_ukrain_ukrcasino.html says...

https://noksfilm.com.ua/wp-includes/wkl/kak_vubrat_nadezghnoe_on
layn_kazino_v_ukrain_ukrcasino.html
??? ???? ?????? ????? ?????? ??????-?????? ? ????. ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ? ????????????? ??????? ?????, ??????? ?? ????? ?????????????? ? ????????? ?? ????????????, ???????????? ? ?????????? ?????????????.
url=http://kovalska-logistic.com.ua/include/wli/kak_pravilno_vub
rat_kazino_onlayn_ukrcasino.html says...

http://kovalska-logistic.com.ua/include/wli/kak_pravilno_vubrat_
kazino_onlayn_ukrcasino.html
???????, ??? ???? ?????? ????????? ?????????! ? ?? ????????? ??? ??? ????? ?????, ??????? ????????????? ????? ????????????. ?? ???????? ? ??????? ????? ?? ???????? ??????, ? ????? ????????? ?? ?? ?????? ?????, ?? ??????? ?? ??? ? ???????? ??????. ? ??? ?? ????????? ??????? ? ??????? ????, ??? ??? ????? ?? ????? ?????.
url=http://fauna.dp.ua/hat/inc/?kak_vubirat_samue_nad_zghnue_kaz
ino_v_ukraine_ukrcasino.html says...

http://fauna.dp.ua/hat/inc/?kak_vubirat_samue_nad_zghnue_kazino_
v_ukraine_ukrcasino.html
??? ?????? ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ? ????? ????? ???????. ?? ???????? ?????? ???????????, ????????????????? ? ??????????????? ??????-??????, ????????? ?????? ????? ?????????. ?? ???????????? ?????? ????? ??????????? ??????, ??????? ???????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????? ??????? ? ???????? ???? ??????????, ?????????, ?????????????? ? ???????????? ? ???? ??????????? ??????????? ????????. ??? ???????????, ??? ?? ?????? ?????? ????????? ? ??????? ? ??????? ????? ??? ?????-???? ????????.
url=https://mirgorodska.ua/mirgopro/robots/?kak_vubrat_kazino_na
_grivnu_v_ukraine_ukrcasino.html says...

https://mirgorodska.ua/mirgopro/robots/?kak_vubrat_kazino_na_gri
vnu_v_ukraine_ukrcasino.html
?? ????????? ??? ?????? ????? ??????-??????, ???????????? ??????? ??????????, ???????? ? ????????????? ????. ???? ??????? ????????? ??????? ????? ??????, ??????? ????????, ????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ???? ??????? ???? ?? ???? ??????????????? ?????????.
url=https://elit-granit.com.ua/images/pages/?kak_vubrat_kazino_v
_ukraine_ukrcasino_1.html says...

https://elit-granit.com.ua/images/pages/?kak_vubrat_kazino_v_ukr
aine_ukrcasino_1.html

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.